Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-04-01.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-09-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Katarzyna Kasprzak, biuro@gokzawonia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 312 81 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-106 Zawonia, ul. Szkolna 1
Tel.: +48713128118
E-mail:
Strona internetowa: gokzawonia.pl

Dostępność architektoniczna

W trakcie przygotowania audytu dostępności.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis www Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Filmy zamieszczone nie mają napisów/audiodeskrypcji.

Nie wszystkie zdjęcia (grafiki) mają opisy alternatywne.

Część dokumentów do pobrania jest opublikowana w wersji niedostępnej, część ma niepoprawne opisy.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Krasucka, biuro@gokzawonia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 312 81 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-106 Zawonia, Szkolna 1
Tel.: 71 312 81 18
Faks:
E-mail: 
Strona internetowa: gokzawonia.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.gokzawonia.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek: Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 1 , 55-106 Zawonia

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście do budynku nie ma schodów. Przy wejściu umieszczony jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na II piętrze.
Obok budynku GOK jest dostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pierwszy i ostatni stopień schodów nie posiada jeszcze kontrastowych oznaczeń.

Budynek GOKu jest II piętrowy, w części biurowej ( I piętro )brak jest windy , osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą na parterze GOKu, poprzez skorzystanie z dzwonka zamontowanego przy wejściu do budynku wezwać pracownika sekretariatu w celu zapewnia obsługi w danej sprawie. Do części warsztatowej ( II piętro) prowadzą schody z zamontowaną platformą schodową .

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się po lewej stronie przy budynku GOKu.

Komunikacja pozioma

Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób niepełnosprawnych niedostępne jest I piętro w części biurowej . Pracownicy sekretariatu są przygotowani, aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez GOK na parterze budynku.

Komunikacja pionowa

Budynek jest wyposażony w platformę schodowa ( dostęp do części warsztatowej II piętro) , część biurowa budynku I piętro nie dostępna jest dla osób niepełnosprawnych . Takie osoby mogą być obsłużone na parterze budynku. W budynku znajdują się schody z poręczami prowadzące na I i II piętro. Dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze i II piętrze.

Pozostałe informacje

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak ogólnego planu budynku i brak planów tyflograficznych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W GOKU nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy na parterze budynku lub po wcześniejszym umówieniu się mogą oprowadzić po budynku w celu załatwienia sprawy.

W budynku na I piętrze znajduje się sekretariat. Osoba tam zatrudniona jest widoczna spoza lady. Blat nie jest dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W sekretariacie na wyposażeniu znajdują się: lupa powiększająca tekst. Brak jest pętli indukcyjnej.

Do GOKu można wejść z psem asystującym.


 

Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Trzebnicka 11 , 55-106 Zawonia

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejściowe są dobrze widoczne na tle fasady. Wejście do budynku ma schodów. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z windy zewnętrznej, znajdującej się z tyłu budynku.

Biblioteka znajduję się na I piętrze , posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Obok GBP jest dostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pierwszy i ostatni stopień schodów nie posiada jeszcze kontrastowych oznaczeń.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się po lewej stronie przy budynku GBP.

Komunikacja pozioma

Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda zewnętrzna znajdująca się na tyłach budynku .

Komunikacja pionowa

Budynek jest wyposażony w windę zewnętrzną, znajdująca się na tyłach budynku . W budynku znajdują się schody z poręczami prowadzące na I piętro. Dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych na I piętrze.

Pozostałe informacje

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak ogólnego planu budynku i brak planów tyflograficznych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W GBP nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.


 

W budynku na I piętrze po prawej stronie znajduje się stanowisko obsługi czytelnika .Osoba tam zatrudniona jest widoczna spoza lady. Blat jest dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W GBP na wyposażeniu znajdują się: lupa powiększająca tekst. Brak jest pętli indukcyjnej.

Do GBP można wejść z psem asystującym.


 

Budynek: Filia Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Trzebnicka 3 , 55-106 Czeszów

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejścia są dobrze widoczne na tle fasady. Wejście do budynku nie ma schodów.

Filia Biblioteki znajduję się na parterze, posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Obok GBP jest dostępny parking. Barak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się z tyłu budynku, po prawej stronie.

Komunikacja pozioma

Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek parterowy. Brak schodów. Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe informacje

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak ogólnego planu budynku i brak planów tyflograficznych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W FGBP nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.


 

W budynku po lewej stronie znajduje się stanowisko obsługi czytelnika .Osoba tam zatrudniona jest widoczna spoza lady. Blat jest dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W FGBP na wyposażeniu znajdują się: lupa powiększająca tekst. Brak jest pętli indukcyjnej.

Do FGBP można wejść z psem asystującym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.